От Антонина КАРДАШЕВА

Психология за родители

Това е книга, която обяснява зараждането и проследява развитието на връзката семейство - дете и отговаря на въпроса: "Защо девиантното поведение се формира в семейна среда?"

Купи сега!

От Хасан ЕФРАИМОВ

Събирачът на болка

Болка и доктор са обвързани понятия. Човек си мисли, че ще чете и ще се срещне с болката, щом вземе книгата на д-р Еф­раимов „Събирачът на болка”. Това е колкото нормално, толкова и логично. И това ще бъде първата ни илюзия, защото той е док­тор, но не е събирач на медицинската, патологична болка, която и без това не го отминава.

Купи сега!

От доц. д-р Васил ДОЙКОВ

Русе,
биографията на един град

Име­то Ру­се е най-скъ­по­то за мен наз­ва­ние сред хи­ля­ди­те ге­ог­раф­с­ки име­на, ко­и­то из­пъл­ват мо­е­то ежед­не­вие. Ве­ро­ят­но съм под власт­та на оно­ва чув­с­т­во, ха­рак­тер­но за мно­зи­на ру­сен­ци. Чув­с­т­во на прек­ло­не­ние пред своя за­бе­ле­жи­те­лен ду­нав­с­ки град, при­те­жа­ващ ле­тоб­ро­е­не, ко­е­то е за­поч­на­ло пре­ди по­ве­че от 19 ве­ка. Та­ко­ва от­но­ше­ние има и най-из­вес­т­ни­ят на све­та ру­се­нец – но­бе­ло­ви­ят ла­у­ре­ат Ели­ас Ка­не­ти. В би­ог­ра­фич­ни­те бе­леж­ки към кни­ги­те му, из­да­де­ни на мно­го ези­ци, фи­гу­ри­ра име­то на род­ния му град – Рус­чук.

Купи сега!
  • гр. Силистра 7500, ул. Десети Февруари №2 email: office@bookbox.bg